® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
30 Ekim 2020
Cuma
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 2119134
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriErzincan 
İş ŞehriErzincan 
KurumErzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiAkaryakıt Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi17.08.2020 10:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2020/362313 

İhale Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZİNCAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2020/362313 1-İdarenin a) Adresi:Bahçelievler Mahallesi Halit Paşa Caddesi Belediye Sarayı MERKEZ ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası:4462239930 - 4462143324 c) Elektronik Posta Adresi:info@erzincan.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 600.000 Litre Motorin , 850.000 Litre Motorin (Diğer), 40.000 Litre 95 Oktan Benzin ve 400.000 Kilogram Özel Kalorifer Yakıtı Akaryakıt Ürünleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri :Açık Şantiye ve Konkasör Tesisleri c) Teslim tarihi:Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren 365 gün içerisinde partiler halinde alım yapılacaktır. Yüklenici teslim edeceği malı belediyemiz akaryakıt istasyonu görevlisi nezaretinde teslim yapacaktır.Kantar fişinin bir nüshasını akaryakıt istasyonu görevlisine teslim etmek zorundadır. Yüklenicinin teslim programı : a) Belediyemizin ihtiyacı olan akaryakıt(süper benzin ve motorin), Belediyemiz tarafından yazılı veya sözlü olarak gösterilen yere teslim edilecektir. b) Belediyemiz içindeki akaryakıt tevzii istasyonunda bulunan akaryakıt ikmal pompalarında herhangi bir nedenden dolayı arıza meydana gelmesi halinde; yüklenici firma tarafından arıza giderilene kadar ve tatil günlerinde akaryakıta ihtiyaç olması durumunda akaryakıt temini için, yüklenici firmanın Akaryakıt istasyonu Erzincan Merkez Dörtyol kavşağına uzaklığı 5 km den fazla olmayacaktır. Belediyemizin Akaryakıt istasyonunda Benzin Pompası olmadığından Araçların benzin ihtiyacını Yüklenicinin Akaryakıt istasyonundan Fiş karşılığında temin edecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer:Erzincan Belediiyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi b) Tarihi ve saati:17.08.2020 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: EPDK Bayilik Lisansı 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Akaryakıt ürünleri satışı ve dağıtımı 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 () takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

DuzeltilenMadde>3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardırİhale ilanının 2.c. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.c) Teslim tarihi:Malın/İşin teslim süresi 475 takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren 475 gün içerisinde partiler halinde alım yapılacaktır. Yüklenici teslim edeceği malı belediyemiz akaryakıt istasyonu görevlisi nezaretinde teslim yapacaktır.Kantar fişinin bir nüshasını akaryakıt istasyonu görevlisine teslim etmek zorundadır. Yüklenicinin teslim programı : a) Belediyemizin ihtiyacı olan akaryakıt(süper benzin ve motorin), Belediyemiz tarafından yazılı veya sözlü olarak gösterilen yere teslim edilecektir. b) Belediyemiz içindeki akaryakıt tevzii istasyonunda bulunan akaryakıt ikmal pompalarında herhangi bir nedenden dolayı arıza meydana gelmesi halinde; yüklenici firma tarafından arıza giderilene kadar ve tatil günlerinde akaryakıta ihtiyaç olması durumunda akaryakıt temini için, yüklenici firmanın Akaryakıt istasyonu Erzincan Merkez Dörtyol kavşağına uzaklığı 5 km den fazla olmayacaktır. Belediyemizin Akaryakıt istasyonunda Benzin Pompası olmadığından Araçların benzin ihtiyacını Yüklenicinin Akaryakıt istasyonundan Fiş karşılığında temin edecektir.</DuzeltilenMadde>
  </Kayit>

    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 114 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2020 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 30.10.2020 01:03:11  Turkey: 30.10.2020 04:03:11  Page generated in 0.032 seconds.